Avís legal/política de privacitat

AVIS LEGAL:

Aquest web pertany a MÓNICA ABELLÓ CORTÉS seu social a
C/ BALMES, 188 6º 2ª 08006 Barcelona
Telf: 935066965
Fax: 932180101
Email: abello @ abello-abogados.com
Col·legi d’advocats de Barcelona registre 19218

Direcció Ripollet: (08291) Carrer Padró nº 42, 1r A
Desenvolupa l’activitat d’ Advocada.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció
de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals
que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte
en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són
voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la
seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal
en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de
tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir
el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: MÓNICA ABELLÓ CORTÉS,
C/ BALMES, 188 6º 2ª 08006 Barcelona. Incloent còpia del seu DNI o document
identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que
pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals,
l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals
de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Per donar compliment amb l’ establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació
general d’aquest lloc web:

OBJECTE
Aquestes condicions generals (a partir d’ara, les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els
serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que MÓNICA ABELLÓ CORTÉS Amb seu
social C/ BALMES, 188 6º 2ª 08006 Barcelona, posa a la disposició dels
usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació
sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol
moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars,
avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o
serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no
s’hi oposin .

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA
DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions
o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per
l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ
CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

MÓNICA ABELLÓ CORTÉS es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar
l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la
seva actualització. Així mateix, MÓNICA ABELLÓ CORTÉS es reserva la facultat d’efectuar
modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense
previ avís.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS
Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a
tal efecte per part de l’empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol
tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies , vídeos,
programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis
utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte
o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública
o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de MÓNICA ABELLÓ
CORTÉS (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es
realitzin sense autorització de MÓNICA ABELLÓ CORTÉS constitueix una infracció de la
legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que MÓNICA ABELLÓ CORTÉS inclogui vincles a pàgines
d’ Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà
vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar. També acceptarà que MÓNICA
ABELLÓ CORTÉS no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot
assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un
lloc aliè a MÓNICA ABELLÓ CORTÉS no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o
serveis als quals fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS
L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut,
informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en
l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través
d’aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines
web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de
tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus
de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret
d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els
continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament
atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de
visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir
sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

MÓNICA ABELLÓ CORTÉS i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips
són marques protegides per MÓNICA ABELLÓ CORTÉS. Les denominacions d’altres
productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades
dels seus respectius propietaris.