Català

ABELLO ADVOCATS, despatx d’advocats a Barcelona ciutat i Ripollet

SERVEIS

 

DRET CIVIL

Capitulacions matrimonials, parelles de fet. Contractes de compravenda, arrendaments i altres formes de transmissió de la propietat o de la possessió. Desnonaments i altres procediments per a recuperar la possessió de les propietats arrendades, en el seu cas. Gestió per a la recuperació de crèdits a Espanya i/o a l’estranger. Assessorament per a atorgar testaments. SEPARACIONS I DIVORCIS. Separació de mutu acord online, assessorament en separació matrimonial i separació legal. Divorci ràpid de mutu acord online, assessorament sobre la nova llei del divorci a Espanya, preparació de tràmits de divorci.

DRET MERCANTIL

Constitució de societats. Modificacions estatutàries. Compravendes d’accions i participacions. Actes i certificacions de Juntes. Contractes de transferència de tecnologia, cessió de llicències, contractes de distribució, agència, franquícies, compravenda de mercaderies, etc. Assessorament per a la apertura de filials i/o sucursals a Espanya. Gestió per a la recuperació de crèdits a Espanya i/o a l’estranger. Auditing jurídic.

DRET FISCAL

Assessorament en declaracions de tot tipus d’empresa, (I.R.P.F., societats, I.V.A., etc. inclòs INTRASTAT).

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Contractes laborals, altes i baixes de la Seguretat Social. Nòmines. Assessorament en expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments laborals, conciliaciones, judicis. Expedients per sol.licituds d’invalidesa

 

DRET COMUNITARI I INTERNACIONAL

Assessorament per a tot tipus d’actuacions, des de la reclamació de crèdits fins a la constitució de societats, filials, sucursals, etc.  en alguns països estrangers mitjançant advocats col.laboradors.